สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Wednesday, 27 May 2009, 12:03AM
 

ภาพประกอบการอบรม


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Monday, 25 May 2009, 09:45PM
 

เรียน คณะครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
       ด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทำเว็บไซต์ สร้างบทเรียน Online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะครูท่านใด มีความประสงค์สร้างบทเรียน Online สามารถสมัครสมาชิกได้โดยส่งข้อมูลดังนี้
  ชื่อ สกุล   
  Username
  Password
  E-mail 
  
 ได้ทางอีเมล์ samrit@sic.ac.th

 ลิงค์เว็บไซต์ hotmail.com  , yahoo.comgmail.com

หมายเหตุ
ส่วนรายวิชา สามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Monday, 25 May 2009, 12:07AM
 

 E-learning คืออะไร ?


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Monday, 25 May 2009, 12:06AM
 

 

คำว่า e-Learning คือ การเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น  กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม , เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet), อินทราเน็ต ( Intranet), เอ็กซทราเน็ต (Extranet) หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม ( Satellite) ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียนการสอนบนเว็บ ( Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ ( On-line Learning), การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวิดีโอ ออนไลน์ เป็นต้น
ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียนการสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ ( Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร ( CMS - Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้ สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือจากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ( Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

ดังนั้นสรุปความหมายของ e-Learning ได้ว่า...
e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอ บทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้น สามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอน ทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ ได้
 ในยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟู แต่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ การใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่สมควรกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การเรียนการสอนพัฒนาขึ้นด้วย จากสื่อการสอน ธรรมดา ก็กลายเป็นสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จากการเรียนที่ต้องมีอาจารย์มาสอนหน้าชั้น ก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอโทรทัศน์ถ่ายทอดภาพอาจารย์ผ่านดาวเทียม 

การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eLearning นี้ ยิ่งได้รับการพัฒนามากขึ้น เมื่อเกิดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ตให้ทั้งภาพและเสียง กระจายข้อมูล ไปได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ในราคาไม่แพง ที่สำคัญก็คือ เป็นการสื่อสารสองทาง ผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุยซักถามกันได้
e-learning ไม่ได้หมายความถึงการเรียนผ่านดาวเทียม หรืออินเทอร์เน็ต เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการเรียนการสอนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ เน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่โทรทัศน์ ก็ตาม

 

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:59PM
  กิจกรรมของผู้เรียน

       1. สมัครสมาชิกด้วยตัวนักเรียนเอง

       2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง

       3. อ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกำหนดให้เข้าไปศึกษา ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

       4. ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่างเพื่อน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       5. ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน แก้ไขข้อมูล ส่วนตัวของตนเองได้ อ่านประวัติของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม

       6. ดูผลการทำกิจกรรมต่างๆ


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)