ตอบ: E-learning คืออะไร ?
โดย ศิริขวัญ ปั้นทอง - Monday, 5 July 2010, 10:01AM
  คำว่า e-Learning คือ การเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น  กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม , เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet), อินทราเน็ต ( Intranet), เอ็กซทราเน็ต (Extranet) หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม ( Satellite) ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียนการสอนบนเว็บ ( Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ ( On-line Learning), การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวิดีโอ ออนไลน์ เป็นต้น
ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียนการสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ ( Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร ( CMS - Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้ สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือจากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ( Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)