ตอบ: Moodle คืออะ ไร ?
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:59PM
  กิจกรรมของครูผู้สอน

       1. สมัครสมาชิกด้วยตนเอง และรอผู้ดูแล อนุมัติ ให้เป็นผู้สอน หรือผู้สร้างคอร์ส

       2. ผู้สอนสร้างและกำหนดลักษณะของรูปแบบบทเรียนด้วยตนเอง

       3. เพิ่ม เอกสาร บทเรียน และลำดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม

       4. ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

       5. สามารถสำรองข้อมูลในวิชา เก็บเป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวได้

       6. สามารถกู้คืนข้อมูลที่เคยสำรองไว้ หรือนำไปใช้ในเครื่องอื่น

       7. สามารถดาวน์โหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการทำกิจกรรม ไปใช้ใน Excel

       8. กำหนดกลุ่มนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจำนวนมาก

       9. สั่งยกเลิกการเป็นสมาชิกในวิชา ของนักเรียนที่มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม หรือเข้าผิดวิชา

       10. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ในการอ่าน แต่ละบท หรือคะแนนในการสอบแต่ละบท

       11. เพิ่มรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงด้วยปฏิทิน

       12. สร้างเนื้อหาใน SCORM หรือสร้างข้อสอบแบบ GIFT แล้วนำเข้าได้

ตอบ: Moodle คืออะ ไร ?
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:59PM
  กิจกรรมของผู้เรียน

       1. สมัครสมาชิกด้วยตัวนักเรียนเอง

       2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง

       3. อ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกำหนดให้เข้าไปศึกษา ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

       4. ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่างเพื่อน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       5. ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน แก้ไขข้อมูล ส่วนตัวของตนเองได้ อ่านประวัติของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม

       6. ดูผลการทำกิจกรรมต่างๆ