การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(PageMaker)

ครู: ธีรญา แจ่มสาคร


การทำสไลด์เอกสารเพื่อแนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ในสัปดาห์แนะแนว