การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
(3204-2202)

อาจารย์: สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Forntpage Express, Microsoft Forntpage,Macromedia Dreamweaver, Namo Editor Flash หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดข้อความ  รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Behavior การผสม Multimedia การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์