ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.สุชาติ สำเภาทอง
(op amp)

ครู: สุชาติ สำเภาทองอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน