งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3100-0003) ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์
(EL005)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: กิตตินันท์ พิฤกษ์


เป็นรายวิชาปรับพื้น สำหรับนักศึกษา ปวส. ที่ใช้วุฒิ ต่างสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์