การโปรแกรม
(plc)

ครู: รณชิต สุวรรณปักษ์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน การโปรแกรม