การเมืองการปกครองของไทย
(002)

ครู: วิน พุทธนุกูล


คำอธิบายรายวิชา

                          ศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการการเมือง การปกครองของไทย  พรรคการเมือง   องค์กรตามรัฐธรรมนูญ     การเลือกตั้ง     นโยบายในการพัฒนาประเทศ         สิทธิมนุษยชน      การบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถิ่น