ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
(Work Place)

ครู: อภินันท์ ภาคสุโพธิ์


      ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ เป็นวิชาที่เน้นฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และกระบวนการคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ในสถานประกอบการ การอ่านประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การเขียนรายงานสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน