AC CIRCUITS
(AC CIRCUITS)

ครู: สุชาติ สำเภาทอง


ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับพารามิเตอร์เกี่ยวกับคลื่นรูปไซน์อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน