มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
(มนุษยสัมพันธ์)

ครู: สิริพร ศิริคุปต์


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์  ธรรมชาติของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยา  เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน   การพัฒนาตน   เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน  การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ