ภูมิเศรษฐศาสตร์
(001)

ครู: วิน พุทธนุกูล


 

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ

 แก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย