การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
(2104-2105)

ครู: ชัยสงคราม เทพา


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ   วิธีการป้องกันอุบัติภัยกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า  ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า  การต่อสายแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  การติดตั้งระบบป้องกันสัญญานเตือนภัย  การเดินสายด้วยวิธีการต่าง ๆ   การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร  การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย  การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า