ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ
(Li3000)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: สมพิศ สัตตวัชราเวช


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่านศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประเภทขอมูลสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสานสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า