ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
(ไทย1)

ครู: นภสร ภิรมกิจ


ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย  ภูมิปัญญาทางภาษาไทย  ความสำคัญและประสิทธิภาพของการเขียน  การอ่าน  การฟัง  การดูและการพูด  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจารณ์สารในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานอาชีพ  การเขียนเรียงความ  ย่อความ  อธิบายความ  ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน  จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ  การกรอกแบบฟอร็ม  การพูดแสดงความคิดเห็น  พูดสาธิต  การศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม  วัฒนธรรม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตและงานอาชีพ