คณิตศาสตร์1
(math1)

ครู: ผุสดี อัศวชัยสุวิกรม


               ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต  ประพจน์ การเชื่อมและค่าความจริงของประพจน์

ตารางค่าความจริง  ประพจน์ที่สมมูลกัน ประโยตเปิดและตัวแปรปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปลี่ยน  วิธีจัดหมู่  การทดลองสุ่ม และ

แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและ

เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน พื้นที่ภายใต้โค้งปกติ  การสุ่มตัวอย่าง  วิธีและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง

ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ  การแจกแจงค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวอย่างประชากร