ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ทักษะ 1)

ครู: อภินันท์ ภาคสุโพธิ์


      ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูน การใช้คำและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติงานเข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาท สังคม ประเพณี และเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลอง เป็นต้น