วงจรพัลส์และดิจิตอล(ฝึกงาน) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่น
(พัลส์และดิจิตอล)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


ศึกษาและปฏิบัติ วงจรพัลส์แบบต่างๆรวมทั้งวงจรดิจิตอลเบื้องต้น