การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
(CONTROL)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ครู: นายสมนึก ตึกขาว


      ศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI การเลือกหาขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกันและขนาดของคอนแทกเตอร์ หลักการสตาร์ตมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส การควบคุมความเร็วและการหยุดมอเตอร์ด้วยวิธีต่าง ๆ