การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (ระยะสั้น) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่น
(จานดาวเทียม)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


ศึกษาและปฏิบัติ  การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่างๆที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้  เป็นวิชาที่จัดให้อยู่ในหลักสูตรระยะสั้นที่คณะครูในแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์ หัวหน้าแผนก ครูพนมไพร ช่วงจั่น และครูสุชาติ สำเภาทองได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อใช้สอนให้กับชุมชน และบุคคลทั่วไป