กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(กม.เกี่ยวกับงาน)

ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขาวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา