โครงการ-ปวชและปวส
(โครงการบัญชี)

ครู: ชณภา เขียวงาม


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงานการแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานโดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝึมือสอดดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด