กระบวนการจัดทำบัญชี
(กระบวนการบัญชี)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ครู: ชณภา เขียวงาม


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีโดยจัดทำกรณีศึกษาของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้า และอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร แารจัดทำงบการเงิน วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง