ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
(งานอาชีพ1001)

ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน