เศรษฐศาตร์เบื้องต้น
(ศศ.เบื้องต้น)

ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน