การบัญชีห้างหุ้นส่วน
(22012002)

ครู: ชณภา เขียวงาม


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน