ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
(20011001)

ครู: ชณภา เขียวงาม


คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว