การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(การบริหารงานคุณ)

ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตการจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ