หลักเศรษฐศาสตร์
(หลักเศรษฐศาสตร์)

ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อและภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับและกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง รายได้ประชาชาติ องค์ป การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศเงินเฟ้อ เงินฝืด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง