การบัญชีชั้นกลาง1
(กลาง1)

ครู: ชณภา เขียวงาม


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการบัญชี