การบัญชีบริษัท
(บริษัทจำกัด)

ครู: ชณภา เขียวงาม


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ทับข้อที่เลือก