บัญชีกิจการพิเศษ
(กิจการพิเศษ)

ครู: ชณภา เขียวงาม


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว