คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
(งานธุรกิจ)อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน