ดิจิตอลเบื้องต้น(2104-2116) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่น
(ดิจิตอล)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic Function ตารางความจริงและสัญลักษณ์พีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส์ และวงจร Sequential