2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า1
(หม้อแปลงไฟฟ้า)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: นายสมนึก ตึกขาว


ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้างชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า