ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑
(TH001)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: จีญาวัลล์ ชมชื่นดี


ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทยภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญและประสิทธิภาพการเขียน ในการอ่าน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สารในรูปแบบต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์มการพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้