หม้อแปลงไฟฟ้า
(tranformer)

ครู: นิพนธ์ สุขพงษ์หมอแปลงไฟฟ้า สองชนิด