มนุษยสัมพันธืในการทำงาน
(h3000)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: สิริพร ศิริคุปต์
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและควาสำคัญของมนุษยสัมพันธ์