หัองสมุดกับการรู้สารสนเทศ
(L1601)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: สมพิศ สัตตวัชราเวช


ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของหัองสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆประเภทของข้อมูลสารสนเทศ รูปแบเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า