ชื่อรายวิชา English Conversation I
(Conver)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ทิพเนตร วรนาดคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการฟัง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ หรือเรื่องราวเกี่ยวกัยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็นเข้าใจนำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาละเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใช้คำ สำนวน วลีถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา