พละศึกษาเพื่อสร้างสมถรรภาพในการทำงาน
(พละศึกษา)

ครู: สุกิจ ภูรีเลิศวาณิชย์พละศึกษาเพื่อสร้างสมถรรภาพในการทำงาน