วิชาปรับพื้น ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นายพนมไพร ช่วงจั่น)
(ประดิษฐ์กรรม)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


นำความรู้พื้นฐานมาสร้างผลงาน