หลักการออกแบบเว็บเพจ-ครูนาตยา
(web32042203)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ครูนาตยา วงษ์กต


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ ตั้งแต่ระดับ Site Design ซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานของโปรแกรม Browser ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบ Navigator ระดับ Page Design ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบ Interface ความละเอียดการแสดงผล การแสดงสี บทบาทของแฟ้ม โครงร่างเอกสาร การใช้สี