คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับงานก่อสร้าง
(BD005)

ครู: สุนทร แก้วคำศึกษาเกี่ยวกับหลักการ การบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่วน คำนวนพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงต่างๆ มาตราส่วน ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหน่วยน้ำหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อสร้าง