การสำรวจงานก่อสร้าง 1
(BD003)

ครู: สุนทร แก้วคำศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การปรับแก้ระยะ การสำรวจด้วยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆเพื่อการทำแผนที่ การใช้กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสำรวจ