ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(BD002)

ครู: สุนทร แก้วคำศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในงานอาชีพ การรื้อถอน การทำลาย การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน