กลศาสตร์โครงสร้าง 1
(กลศาสตร์-1)

ครู: สุนทร แก้วคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน