งานสำรวจ 1
(งานสำรวจ 1)

ครู: สุนทร แก้วคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน