เขียนแบบก่อสร้าง 2
(เขียนแบบก่อสร้า)

ครู: สุนทร แก้วคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน